رفع مشکل نام کاربری

توضیحات رفع مشکل نام کاربری

نام کاربری: 5 رقم آخر کدملی
رمز عبور: کد ملی

اگر با خطای "نام  کاربری اشتباه هست" مواجه شدید، یک بار نام کاربری را برابر کد ملی قرار داده و وارد شوید و اگر مشکل برطرف نشد نام کاربری را برابر کد ملی بدون صفر(های) سمت چپ قرار دهید.

برای مثال: 

کد ملی: 0019825642

حالت اول نام کاربری: 25642
حالت دوم نام کاربری: 0019825642
حالت سوم نام کاربری: 19825642